تماس با ما

دفتر فناوری هدایت و کنترل

تلفن تماس: ۶۶۱۶۶۲۱۲ ، ۶۶۱۶۶۳۱۶ و ۶۶۱۶۴۶۳۶

فکس: ۶۶۰۲۲۷۳۱

ایمیل: gcrc(@)sharif.edu

نشانی: تهران، خ آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری شریف، دفتر فناوری هدایت و کنترل


مدیر دفتر: دکتر هادی نوبهاری

تلفن تماس: ۶۶۱۶۴۶۳۶

ایمیل: nobahari(@)sharif.edu


مدیر گروه الکترونیک دیجیتال: مهندس امیرحسین آزادی

تلفن تماس: ۶۶۱۶۶۳۱۶

ایمیل: azadi(@)gcrc.sharif.edu